ﻝیﺲﺗ ﺩﺭﻮﺳ
ﺶﻣﺍﺮﻫ ﻊﻧﻭﺎﻧ ﺩﺮﺳ ﻢﻘﻄﻋ
1    مکانیک سیالات    کارشناسی
2    طراحی ساختمانهای انتقال آب 1    کارشناسی
3    تامین آب مشروب روستاها    کارشناسی
4    استاتیک    کارشناسی
5    مقاومت مصالح -1    کارشناسی
6    هیدرولیک    کارشناسی
7    هیدرولیک انهار    کارشناسی
8    پمپها و ایستگاههای پمپاژ    کارشناسی
9    طراحی ساختمانهای انتقال آب 2    کارشناسی
10    هیدرولیک رسوب    کارشناسی ارشد
11    هیدرولیک مجازی روباز    کارشناسی ارشد
12    روشهای کامپیوتری در علوم آب    کارشناسی ارشد
13    مکانیک سیالات    کارشناسی
14    مکانیک سیالات    کارشناسی
15    مکانیک سیالات    کارشناسی
16    هیدرولیکمجاری تحت فشار    کارشناسی
17    طراحی ساختمانهای انتقال وتوزیع آب -۱    کارشناسی
18    پروژه طراحی ساختمانهای انتقال وتوزیع آب    کارشناسی
19    تحلیل سازه ها    کارشناسی
20    ایستابی    کارشناسی
21    عملیات ایستایی    کارشناسی
22    سد و سازه های وابسته    کارشناسی
23    پمپ و ایستگاههای پمپاژ    کارشناسی
24    طراحی ساختمانهای انتقال آب 1    کارشناسی
25    تامین آب مشروب روستاها    کارشناسی
26    استاتیک    کارشناسی
27    مقاومت مصالح -1    کارشناسی
28    هیدرولیک انهار    کارشناسی
29    پمپها و ایستگاههای پمپاژ    کارشناسی
30    پروژه    کارشناسی
31    طراحی ساختمانهای انتقال آب 2    کارشناسی
32    هیدرولیک    کارشناسی
33    پمپها و ایستگاههای پمپاژ    کارشناسی
34    طراحی شبکه های آبرسانی    کارشناسی
35    مدلهای هیدرولیکی    کارشناسی
36    تحلیل سازه (1)    کارشناسی
37    مبانی مهندسی سد    کارشناسی
38    استاتیک ومقاومت مصالح    کارشناسی
39    هیدرولیک مجاری روباز    کارشناسی ارشد
40    هیدرولیک رسوب    کارشناسی ارشد
41    طراحی سازه های تنظیم آب    کارشناسی ارشد
42    تحلیل سازه های پیشرفته    کارشناسی ارشد
43    مدلهای فیزیکی وهیدرولیکی    کارشناسی ارشد
44    طراحی سازه های آبی تکمیلی    کارشناسی ارشد
45    هیدرولیک مجاری روباز تکمیلی    کارشناسی ارشد
46    طراحی سازه های آبی    دکتری (Ph.D)
47    مدلهای هیدرولیکی پیشرفته در طراحی سازه ها آبی    دکتری (Ph.D)
48    هیدرولیک پیشرفته سیلاب ومقاطع مرکب    دکتری (Ph.D)