لیست پایان نامه ها
ردیف عنوان پایان نامه مقطع نام دانشجو تاریخ دفاع
1    منشأیابی رسوبات با استفاده از عناصر نادر خاکی در رودخانه قلجق(سد بارزواستان خراسان شمالی)    کارشناسی ارشد    قدیمی, علی اصغر    0000-00-00
2    مطالعه پارامترهای فیزیکی موثر بر جریان منحرف شده در آبگیری زیر سطحی با استفاده از مدل آزمایشگاهی    کارشناسی ارشد    منصوری, رامین    0000-00-00
3    مطالعه پارامترهای هیدرولیکی موثر بر جریان منحرف شده در آبگیری زیر سطحی با استفاده از مدل آزمایشگاهی    کارشناسی ارشد    رستمی جونقانی, رضا    0000-00-00
4    رابطه نشت با محیط تر درکانالهای ذوزنقه ای    کارشناسی ارشد    شیری سه کرکان, بهزاد    0000-00-00
5    شبیه سازی تنش برشی در کانال با استفاده از تنش در صفحات جامد الاستیک            0000-00-00
6    بررسی جامع و انتقادی پدیده آبشستگی در پایین دست سازه های آبی    کارشناسی ارشد    علیلو, سمیرا    2010-10-02
7    بررسی تاثیر افزایش تعداد منقاره ها و تغییر شکل سرریز جانبی بر روی ضریب تخلیه Cd و تعیین ضریب دبی عنوان پروژه    کارشناسی ارشد    زاهدی خامنه, حامد    2010-11-06
8    بررسی جامع و انتقادی آبشستگی پایه پل    کارشناسی ارشد    قنواتی, محسن    2010-11-22
9    شبیه سازی سه بعدی جریان روی سرریزهای جانبی منقاری (Labyrinth Weir) با استفاده از نرم افزار Fluent و تعیین پارامترهای موثر در ضریب تخلیه سرریز    کارشناسی ارشد    بیحقی کندری, علی    2011-09-03
10    : طراحی بهینه دال بتنی حوضچه های آرامش بر اساس فشارهای هیدرودینامیکی وارد بر کف (مطالعه موردی: سد سیاه بیشه)    کارشناسی ارشد    کاظمی, فاطمه    2011-09-23
11    مدل سازی آزمایشگاهی رسوب کف در رودخانه های مناطق خشک و نیمه خشک    کارشناسی ارشد    آل بویه, اشکان    2011-12-04
12    تعیین مکان های مستعد برای استحصال آب باران ( مطالع موردی: حوضه آبخیز دوآبی کلات)    کارشناسی ارشد    آبشناسان, زهره    2012-02-18
13    بررسی هیدرولیکی مجاری تخلیه ی رسوب در مخزن سد با تکیه بر مدل سازی هیدرودینامیکی مخزن (مطالعه بر روی سد های دارای قابلیت فلاشینگ)    کارشناسی ارشد    کشاورز, محمدرضا    2012-04-21
14    ارزیابی «روش‌های تجربی برآورد تبخیر و تعرق واقعی سالانه در مقیاس بزرگ» به کمک «تبخیر و تعرق برآوردی از مدل SWAT» در محدوده مطالعاتی نیشابور    کارشناسی ارشد    حمیدی کاریزنوئی, زهرا    2012-04-21
15    بررسی مشخصه های پرش هیدرولیکی بر روی بستر زبر درشت دانه    کارشناسی ارشد    میرزنده دل, بهجت    2012-06-05
16    بررسی و اصلاح سازه ی دریچه خودکار Flap با مدل سازی آزمایشگاهی    کارشناسی ارشد    ربیعی مقدم, علی    2012-12-01
17    مقایسه مدل های ریاضی در مطالعه سرریزهای منقاره ای با هندسه متفاوت    کارشناسی ارشد    ارجمندی کیا, فرزاد    2013-03-02
18    برآورد پارامترهای شکست سدهای خاکی با استفاده از توابع چند متغیره و شبیه سازی شکست سد های خاکی ، مطالعه موردی سد تبارک    کارشناسی ارشد    نوری, مهسا    2013-04-27
19    برآورد ابعاد اصلی کانال های پایدار آبرفتی به روش مدل های چند متغیره    کارشناسی ارشد    یوسفی, ندا    2013-05-11
20    طراحی بهینه سیستم کنترل سیل با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره(مطالعه موردی حوزه آبریز رودخانه کن)    کارشناسی ارشد    صفایی دلویی, اعظم    2013-05-11
21    مدلسازی کیفی مخزن سد دوستی با استفاده از مدل دو بعدی (مطالعه موردی: سد دوستی)    کارشناسی ارشد    حسیبی, آرزو    2013-11-09
22    توسعه چارچوب ارزیابی اعتماد‌پذیری تأمین آب از رودخانه‌های مرزی و ارزیابی آن بر روی رودخانه مرزی هریرود (سد دوستی) در استان خراسان رضوی    کارشناسی ارشد    شرافت, سیده سعیده    2013-12-21
23    برآورد بار رسوبی معلق رودخانه ها، به کمک تعدیل منحنی سنجه بر اساس مدل های چند متغیره داده های آب و هوایی حوضه (مطالعه موردی: رودخانه اترک بالایی و میانی)    دکتری (Ph.D)    اکبرزاده, محمدرضا    2014-01-29
24    مدلسازی عدی جریان زیرسطحی در محل ترانشه نفوذ جهت کنترل سیلاب شهری    دکتری (Ph.D)    فراهی, گلاره    2014-03-03
25    پهنه بندی خطر سیل گرفتگی با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC- RAS و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و مقایسه نتایج آن با نرم افزار CES ( مطالعه موردی : رودخانه زشک)    کارشناسی ارشد    عباس پور محمدآباد, انسیه    2014-03-15
26    بررسی روند تغییرات تبخیرتعرق گیاهان فضای سبز شهری تحت شرایط میکروکلیمایی متفاوت و کاشت ترکیبی (مطالعه موردی: چمن، پرچین و درختان غیرمثمردر شهر جدید گلبهار)    دکتری (Ph.D)    نادری, رامین    2014-04-26
27    بررسی و مقایسه آزمایشگاهی پوشش های کف برای کنترل سیلاب شهری    کارشناسی ارشد    رحیمی, حمیدرضا    2014-05-17
28    بررسی امکان کاربرد مخلوط های خاک – سیمان - میکروسیلیس در تثبیت فرسایش آبی    دکتری (Ph.D)    تقدیسی, بابک    2014-06-22
29    بررسی پتانسیل خوردگی شبکه فاضلاب شهری از طریق بررسی غلظت سولفید هیدروژن H2S و پتانسیل اکسیداسیون و احیا ORP (مطالعه موردی کلکتورهای حوضه فاضلابگیر غرب مشهد)    دکتری (Ph.D)    عظیمی قالی باف, احسان    2014-06-23
30    تعیین ضریب مقاومت جریان‎ ‎کانال مرکب بااستفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره    کارشناسی ارشد    یگانه بزایه, معصومه    2014-10-04
31    انتخاب و امکان سنجی استفاده از انواع سیستم های آبیاری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی نیشابور)    کارشناسی ارشد    پهلوان یوسفخانی, اعظم    2014-10-04
32    محاسبه آورد رسوب به مخزن سد طرق و برآورد عمر مفید سدبا استفاده از نرم افزار sednet    کارشناسی ارشد    رهنما, مهدیس    2014-10-11
33    تحلیل افت انرژی در سرریزهای پلکانی گابیونی در وضعیت بدون رسوبگذاری و با رسوبگذاری در بالادست    دکتری (Ph.D)    رجائی, سید حسین    2014-10-25
34    بررسی توزیع تنش برشی در کانال روباز    کارشناسی ارشد    اکبریان کاخکی, مجید    2014-11-10
35    ‎ ‎شبیه‌سازی عددی جریان روی سرریز‌های جانبی کنگره‌ای به روش شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ‎ (LES)‎    کارشناسی ارشد    عطارزاده, فاطمه    2014-11-15
36    ارائه مدلی برای تغییرشکل رودخانه با استفاده از تنش برشی کف    دکتری (Ph.D)    بوستانی, ارمین    2015-01-10
37    ارزیابی اثر کم‌آبیاری و زمان آبیاری بر عملکرد و تغییرات دمایی و رطوبتی محیط رشد ریشه گیاه گوجه‌فرنگی    دکتری (Ph.D)    هاشم پور محمد آبادی, جعفر    2015-02-01
38    مطالعه اثر زبری و برخورد جت روی مشخصات و کنترل پرش هیدرولیکی    دکتری (Ph.D)    دستورانی, مهدی    2015-02-28
39    تعیین پارامترهای هیدرولیکی آبگیرهای کفی متخلخل تحت اثر بار رسوبی با استفاده از مدل فیزیکی    دکتری (Ph.D)    شریعتی, حسین    2015-03-10
40    بررسی وضعیت رسوب‌گذاری در مخزن سد کارده و اثرات آن بر ‏تبخیر از دریاچه سد    کارشناسی ارشد    یزدان پرست, مریم    2015-05-04
41    ارزیابی بهره برداری از سدها و بررسی امکان ارتقاء عملکرد بهره برداری؛ مطالعه موردی: سدهای کارده، شهید یعقوبی و تبارک در استان خراسان رضوی    کارشناسی ارشد    عارفی, عالیه    2015-09-06
42    بررسی اثرات تغییر کاربری و توسعه شهری بر ضریب رواناب و روش‏های تعدیل سیلاب شهری؛ مطالعه موردی: منطقه 4 تهران    دکتری (Ph.D)    مختارپور, اکبر    2015-09-13
43    بهینه سازی هیدرولیکی سرریزهای P.Kبا تغییر شیب و نسبت عرض کلید ورودی به کلید خروجی    دکتری (Ph.D)    کمایی عباسی, بیژن    2015-09-20
44    بررسی عوامل شکست سدهای خاکی و خصوصیات مکانیکی هسته در نوسانات تر و خشک و شدن و خشکی طولانی مخزن (مطالعه موردی: سد دوستی)    دکتری (Ph.D)    طالب العلم, افشین    2015-09-21
45    بررسی اثر نفوذ پذیری بستر حوضچه آرامش بر مشخصات هیدرولیکی    دکتری (Ph.D)    اکبری, نیما    2015-09-22
46    بررسی و مقایسه روشهای نوین کنترل نشت در پی سدها با شبیه سازی عددی مطالعه موردی ( سد خاکی )    کارشناسی ارشد    جبلی, زهرا    2015-09-26
47    تاثیر چرخه خیس و خشک شدن، بر خواص فیزیکی خاک (مطالعه موردی : سد شهید یعقوبی)    کارشناسی ارشد    پناهی, قاسم    2015-11-28
48    بررسی اثر خصوصیات هیدرولیکی جریان بر آبشستگی بستر در اطراف لوله های افقی، به همراه Piggyback line    کارشناسی ارشد    مرادی, سبحان    2015-11-28
49    ارزیابی پتانسیل تغذیه مصنوعی شاندیز با استفاده از نرم‌افزار Seep    کارشناسی ارشد    ارفع فتح اله خانی, عاطفه    2016-02-13
50    ارائه طرح نوینی از آبگیر کفی و بررسی تاثیر شیب بر آن در جریان زلال و رسوبدار    کارشناسی ارشد    مدنی, فاطمه سادات    2016-02-13
51    بررسی اثر کاهش عرض بر عملکرد طرح نوینی از آبگیر کفی در جریان زلال و رسوبدار    کارشناسی ارشد    قرنجیک, آیلین    2016-03-12
52    ارزیابی عملکرد سیستم های نگهداشت و نفوذ بر کنترل سیلاب شهری (مطالعه موردی قسمتی از حوضه آبریز شهر تهران)    دکتری (Ph.D)    بدیع زادگان, رضا    2016-05-14
53    بهینه سازی بهره برداری از سیستم¬های چند مخزنه با تاکید بر کنترل سیلاب ( مطالعه موردی: سدهای بوستان و گلستان در استان گلستان)    دکتری (Ph.D)    صادقی, زهرا    2016-06-20
54    بررسی اثر میزان اختلاط پساب تصفیه شده شهری و جریان رسوبدار بر تنش برشی آستانه فرسایش درشبکه‌های انتقال آب    دکتری (Ph.D)    طاهری, زهرا    2016-10-18
55    شبیه سازی هیدرولیک جریان و انتقال رسوب در مقاطع مرکب مستقیم با استفاده از FLOW-3D    کارشناسی ارشد    درویش مجنی, فرزاد    2016-10-29
56    بررسی مشخصات هیدرولیکی جریان در دریچه‏‏ های کشویی جانبی تحت زوایای مختلف آبگیری و موقعیتهای مختلف دریچه    دکتری (Ph.D)    کیان مهر, حمید    2016-12-06
57    بررسی آزمایشگاهی تاثیر دانه¬بندی رسوبات بستر بر هیدرولیک انتقال رسوبات معلق    دکتری (Ph.D)    خواستار بروجنی, میلاد    2017-05-30
58    مدل سازی سیلاب شهری ( مطالعه مورد : منطقه چهل بازه گلستان )    کارشناسی ارشد    قبادی, فاطمه    2017-07-01
59    پیش بینی تغییرات زمانی رسوب ورودی به مخزن سد طرق با استفاده از مدل بارش-رواناب IHACRES    کارشناسی ارشد    سیفی, سهیلا    2017-07-01