لیست پایان نامه ها
ردیف عنوان پایان نامه مقطع نام دانشجو تاریخ دفاع
1    منشأیابی رسوبات با استفاده از عناصر نادر خاکی در رودخانه قلجق(سد بارزواستان خراسان شمالی)    کارشناسی ارشد    قدیمی, علی اصغر    0000-00-00
2    بررسی جامع و انتقادی پدیده آبشستگی در پایین دست سازه های آبی    کارشناسی ارشد    علیلو, سمیرا    2010-10-02
3    بررسی تاثیر افزایش تعداد منقاره ها و تغییر شکل سرریز جانبی بر روی ضریب تخلیه Cd و تعیین ضریب دبی عنوان پروژه    کارشناسی ارشد    زاهدی خامنه, حامد    2010-11-06
4    بررسی جامع و انتقادی آبشستگی پایه پل    کارشناسی ارشد    قنواتی, محسن    2010-11-22
5    شبیه سازی سه بعدی جریان روی سرریزهای جانبی منقاری (Labyrinth Weir) با استفاده از نرم افزار Fluent و تعیین پارامترهای موثر در ضریب تخلیه سرریز    کارشناسی ارشد    بیحقی کندری, علی    2011-09-03
6    : طراحی بهینه دال بتنی حوضچه های آرامش بر اساس فشارهای هیدرودینامیکی وارد بر کف (مطالعه موردی: سد سیاه بیشه)    کارشناسی ارشد    کاظمی, فاطمه    2011-09-23
7    مدل سازی آزمایشگاهی رسوب کف در رودخانه های مناطق خشک و نیمه خشک    کارشناسی ارشد    آل بویه, اشکان    2011-12-04
8    تعیین مکان های مستعد برای استحصال آب باران ( مطالع موردی: حوضه آبخیز دوآبی کلات)    کارشناسی ارشد    آبشناسان, زهره    2012-02-18
9    بررسی هیدرولیکی مجاری تخلیه ی رسوب در مخزن سد با تکیه بر مدل سازی هیدرودینامیکی مخزن (مطالعه بر روی سد های دارای قابلیت فلاشینگ)    کارشناسی ارشد    کشاورز, محمدرضا    2012-04-21
10    بررسی مشخصه های پرش هیدرولیکی بر روی بستر زبر درشت دانه    کارشناسی ارشد    میرزنده دل, بهجت    2012-06-05
11    بررسی و اصلاح سازه ی دریچه خودکار Flap با مدل سازی آزمایشگاهی    کارشناسی ارشد    ربیعی مقدم, علی    2012-12-01
12    مقایسه مدل های ریاضی در مطالعه سرریزهای منقاره ای با هندسه متفاوت    کارشناسی ارشد    ارجمندی کیا, فرزاد    2013-03-02
13    برآورد پارامترهای شکست سدهای خاکی با استفاده از توابع چند متغیره و شبیه سازی شکست سد های خاکی ، مطالعه موردی سد تبارک    کارشناسی ارشد    نوری, مهسا    2013-04-27
14    برآورد ابعاد اصلی کانال های پایدار آبرفتی به روش مدل های چند متغیره    کارشناسی ارشد    یوسفی, ندا    2013-05-11
15    طراحی بهینه سیستم کنترل سیل با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره(مطالعه موردی حوزه آبریز رودخانه کن)    کارشناسی ارشد    صفایی دلویی, اعظم    2013-05-11
16    مدلسازی کیفی مخزن سد دوستی با استفاده از مدل دو بعدی (مطالعه موردی: سد دوستی)    کارشناسی ارشد    حسیبی, آرزو    2013-11-09
17    برآورد بار رسوبی معلق رودخانه ها، به کمک تعدیل منحنی سنجه بر اساس مدل های چند متغیره داده های آب و هوایی حوضه (مطالعه موردی: رودخانه اترک بالایی و میانی)    دکتری (Ph.D)    اکبرزاده, محمدرضا    2014-01-29
18    پهنه بندی خطر سیل گرفتگی با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC- RAS و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و مقایسه نتایج آن با نرم افزار CES ( مطالعه موردی : رودخانه زشک)    کارشناسی ارشد    عباس پور محمدآباد, انسیه    2014-03-15
19    بررسی و مقایسه آزمایشگاهی پوشش های کف برای کنترل سیلاب شهری    کارشناسی ارشد    رحیمی, حمیدرضا    2014-05-17
20    تعیین ضریب مقاومت جریان‎ ‎کانال مرکب بااستفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره    کارشناسی ارشد    یگانه بزایه, معصومه    2014-10-04
21    محاسبه آورد رسوب به مخزن سد طرق و برآورد عمر مفید سدبا استفاده از نرم افزار sednet    کارشناسی ارشد    رهنما, مهدیس    2014-10-11
22    بررسی توزیع تنش برشی در کانال روباز    کارشناسی ارشد    اکبریان کاخکی, مجید    2014-11-10
23    ‎ ‎شبیه‌سازی عددی جریان روی سرریز‌های جانبی کنگره‌ای به روش شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ‎ (LES)‎    کارشناسی ارشد    عطارزاده, فاطمه    2014-11-15
24    مطالعه اثر زبری و برخورد جت روی مشخصات و کنترل پرش هیدرولیکی    دکتری (Ph.D)    دستورانی, مهدی    2015-02-28
25    تاثیر چرخه خیس و خشک شدن، بر خواص فیزیکی خاک (مطالعه موردی : سد شهید یعقوبی)    کارشناسی ارشد    پناهی, قاسم    2015-11-28
26    بررسی اثر خصوصیات هیدرولیکی جریان بر آبشستگی بستر در اطراف لوله های افقی، به همراه Piggyback line    کارشناسی ارشد    مرادی, سبحان    2015-11-28
27    ارزیابی پتانسیل تغذیه مصنوعی شاندیز با استفاده از نرم‌افزار Seep    کارشناسی ارشد    ارفع فتح اله خانی, عاطفه    2016-02-13
28    ارائه طرح نوینی از آبگیر کفی و بررسی تاثیر شیب بر آن در جریان زلال و رسوبدار    کارشناسی ارشد    مدنی, فاطمه سادات    2016-02-13
29    بررسی اثر کاهش عرض بر عملکرد طرح نوینی از آبگیر کفی در جریان زلال و رسوبدار    کارشناسی ارشد    قرنجیک, آیلین    2016-03-12