1. سعیدرضا خداشناس , مدل ریاضی هیدرولیکی سد به روش امتدادهای مشخصه , کنفرانس بین المللی سازه های هیدرولیکی - کرمان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۱۰
 2. سعیدرضا خداشناس , مطالعه سالهای نفوذپذیری برای طراحی و شبیه سازی روش های کنترل سیلاب شهری Alternative Techniques) , سومین کنفرانس هیدرولیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. سعیدرضا خداشناس , تغییر شکل رودخانه بر اثر حمل رسوبات , دومین کنفرانس هیدرولیک ایران- , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. سعیدرضا خداشناس , مدل ریاضی شکست سد با استفاده از روش مشخصه ها , دومین کنفرانس بین المللی سازه های هیدرولیکی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. سعیدرضا خداشناس , مطالعه مدلهای نفوذپذیری در طراحی و شبیه سازی کنترل سیلاب شهری , سومین کنفرانس هیدرولیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. سعیدرضا خداشناس , یک مدل جدید برای محاسبه توزیع تنش برشی در عرض رودخانه , ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی رودخانه , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. ابوذر حاتمی یزد , بیژن قهرمان , سعیدرضا خداشناس , تعیین الگوهای توزیع زمانی بارش در ایران , هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی رودخانه , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. نجمه خلیلی , سعیدرضا خداشناس , کامران داوری , پیش بینی بارش با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی , دومین کنفرانس منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. مصطفی خیامی , سعیدرضا خداشناس , شهناز دانش , بررسی تغییرات پارامترهای دما، نیترات و فسفات در مخزن سد طرق , سومین کنفرانس منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. سعیدرضا خداشناس , مقایسه روشهای مختلف محاسبه کانالهای پایدار در رودخانه ها و توسعه یک مدل جدید. , ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی رودخانه , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. محمد رضا علوی مقدم , سعیدرضا خداشناس , مطالعه جریان غلیظ و کاربرد در اتتقال هیدرولیکی مواذ جامد , ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی رودخانه , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. سعیدرضا خداشناس , توسعه یک مدل یک بعدی – سه بعدی برای محاسبه تغییر شکل رودخانه , ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. سعیدرضا خداشناس , محمد رضا علوی مقدم , مقایسه بین رروشهای مختلف محاسبه افت انرژی در انتقال هیدرولیکی مواد جامد , هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. محمد تاج بخش , سعیدرضا خداشناس , بازنگری سیستم جمع آوری رواناب شهری توسط شبیه سازی , سومین کنفرانس منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 15. سعیدرضا خداشناس , مقایسه 8 مدل محاسبه مقطع پایدار رودخانه , هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی رودخانه , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 16. طلا یزدان پناه , سعیدرضا خداشناس , کامران داوری , بیژن قهرمان , افزایش کارایی مصرف اب در بخش کشاورزی و تاثیر آن بر ذخیره آب زیر زمینی , کنفرانس ملی توسعه منابع آب – , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 17. محمد تاج بخش , سعیدرضا خداشناس , بهره گیری از روشهای نوین کنترل سیلاب شهری برای استفاده بهینه در منابع آب , کنفرانس ملی توسعه منابع آب –زاهدان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 18. طلا یزدان پناه , کامران داوری , سعیدرضا خداشناس , بیژن قهرمان , افزایش راندمان آبیاری و نقش آن در وضعیت آب زیرزمینی , سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 19. بنیامین نقوی , سعیدرضا خداشناس , محمود فغفور مغربی , کاظم اسماعیلی , محمدرضا اکبرزاده , مطالعه آزمایشگاهی رسوب گرفتگی در سیستم جدید آبگیری از کف با استفاده از محیط متخلخل , سومین کنفرانس منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 20. محمد سعادت نیا , سعیدرضا خداشناس , مجتبی صانعی , کاظم اسماعیلی , بررسی آزمایشگاهی تاثیر آبشکن برکاهش آبشستگی دماغه تکیه گاه پل , اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدریت زیر ساختها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 21. سیدعلیرضا فرومند , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی , علی نقی ضیایی , شبیه سازی عددی پرش هیدرولیکی به کمک نرم افزار FLUENT , اولین کنفرانس ملی مهندسی زیر ساختها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 22. آرمین بوستانی , حسین انصاری , سعیدرضا خداشناس , بررسی فرآیند اجرایی استفاده از پساب در شهر مشهد , چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 23. سعیدرضا خداشناس , حامد سرکرده , امیر فرخی , مرتضی ماروسی , مدیریت و کنترل نشت در شبکه های آبرسانی شهری (یک دیدگاه استراتژیک) , چهاردهمین کنفرانس دانشجویی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 24. جعفر یزدی , حامد سرکرده , سعیدرضا خداشناس , شبیه سازی سه بعدی جریان بر روی سرریزهای پلکانی , هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 25. بنیامین نقوی , فاطمه کورش وحید , سعیدرضا خداشناس , محمود فغفور مغربی , کاظم اسماعیلی , بررسی انتقال رسوب و رسو بگرفتگی در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل , هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 26. سیدمحمد کالوندی , سعیدرضا خداشناس , بیژن قهرمان , رمضان طهماسبی , آنالیز روش های مختلف منحنی سنجه در برآورد رسوب ورودی به سدها مطالعه موردی سد دوستی , نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 27. آرمین بوستانی , سعیدرضا خداشناس , تحلیل رفتار تونل و شالوده سطحی مجاور آن در اثر بارگذاری با نرم افزار PLAXIS , اولین همایش ملی زلزله سازه و ژئوتکنیک , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 28. عاطفه ارفع فتح اله خانی , سعیدرضا خداشناس , محاسبه پارامترهای معادلات نفوذ توسط بعد فراکتالی اندازه ذرات , اولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 29. مصطفی خیامی , شهناز دانش , سعیدرضا خداشناس , مدیریت کیفیت آب در مخزن سد طرق از طریق آبگیری انتخابی از محل خروجی های سد , اولین همایش سازگاری با کم آبی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 30. فرید فریدانی بردسکن , سعیدرضا خداشناس , سیستم های باستانی تامین آب در مناطق خشک و نیمه خشک , هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 31. قاسم پناهی , سعیدرضا خداشناس , بررسی تاثیر مخلوط خاکستر تفاله نیشکر و آهک بر پارامترهای مقاومت برشی خاک¬های ریزدانه , اولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 32. سحر خزاعی , ریحانه بدیعی , سعیدرضا خداشناس , بررسی امکان احداث نیروگاه برقآبی کوچک بر روی رودخانه زنگانلو , پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 33. سیدمحمد کالوندی , رمضان طهماسبی , سعیدرضا خداشناس , احداث تصفیه خانه های بیولوژیک (کاشت نیزار) در روستاهای منطقه سیستان راهکاری , هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 34. محمد سعادت نیا , سعیدرضا خداشناس , مجتبی صانعی , کاظم اسماعیلی , اثرات زاویه آبشکن بر کاهش آب شستگی دماغه تکیه گاه پل , هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 35. حسین شریعتی , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی , مقایسه عملکرد طوق مربعی و دایره ای درکاهش آبشستگی موضعی در پایه پل , هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 36. سعیدرضا خداشناس , نیلوفر یاراحمدی , مقایسه روشهای اندازه گیری رسوبات معلق در رودخانه , هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 37. سیدحسین رجائی , سعیدرضا خداشناس , تحلیل هیدرولیکی توزیع یکنواخت جریان در سرریزهای کانال آبرسان-گسترشی شبکه های پخش سیلاب بر آبخوان , ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 38. محمد سعادت نیا , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی , تحلیل آزمایشگاهی عملکرد آبشکن بر کاهش عمق و حجم آبشستگی اطراف دماغه پل , پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 39. سعیدرضا خداشناس , نیلوفر یاراحمدی , مکان یابی سدهای مخزنی با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره , نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 40. آرمین بوستانی , کمال الدین صابری , سعیدرضا خداشناس , ارزیابی و مدل سازی عددی خطوط انتقال آب در اثر بارگذاری های متداول شهری(محدوده میدان آزادی تا استقلال مشهد مقدس) , نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 41. کمال الدین صابری , آرمین بوستانی , سعیدرضا خداشناس , استفاده از فن سنجش از دور در یافتن نقاط دارای رسوب در رودخانه های عریض , نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 42. سعیدرضا خداشناس , سارا مدهوشی مزرعی , کاظم اسماعیلی , بهینه سازی شبکه فاضلاب با استفاده از روش لاگرانژ افزاینده و مقایسه آن با نرم افزار , ششمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 43. سیدمحمد کالوندی , رمضان طهماسبی , سعیدرضا خداشناس , بیژن قهرمان , بررسی آزمایشگاهی تاثیرات آب مغناطیسی با شوریهای متفاوت بر روی جوانه زنی گندم , اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 44. زهره آبشناسان , امین علیزاده , سعیدرضا خداشناس , کامران داوری , مرتضی اکبری , تعیین مکان مناسب جهت جمع اوری رواناب باران در یک حوضه (مطالعه موردی: حوضه آبخیز دوآبی کلات) , اولین کنفرانس ملی سامانه های سطوح آبگیر باران ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 45. علی بیحقی کندری , علی نقی ضیائی , سعیدرضا خداشناس , حامد زاهدی خامنه , شبیه سازی سریز جانبی کنگره ای در کانال مستطیلی با استفاده از Fluent , نهمین کنگره بین المللی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 46. سارا مدهوشی مزرعی , کاظم اسماعیلی , سعیدرضا خداشناس , بهینه سازی طراحی خطوط شبکه فاضلاب به کمک شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی شبکه فاضلاب قاسم‌آباد رودسر) , دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 47. سعیدرضا خداشناس , تحلیل اثرات فنی و مدیریتی ساخت وساز و توسعه شهرتهران بر مقدار آبهای سطحی شهر , کنفرانس ملی مدیریت سیلاب , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 48. فاطمه کاظمی , سعیدرضا خداشناس , حامد سرکرده , اشکان ال بویه , صرفه جویی اقتصادی به کمک طراحی بهینه دال بتنی در کف حوضچه آرامش (مطالعه موردی: حوضچه آرامش سد نمرود) , هفتمین کنفرانس ملی محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 49. فاطمه کاظمی , سعیدرضا خداشناس , حامد سرکرده , اشکان ال بویه , تعیین محل وقوع بیشینه نوسانات فشار در طول حوضچه آرامش در سدهای بلند (مطالعه موردی حوضچه آرامش سد نمرود) , همایش ملی عمران و توسعه پایدار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 50. سعیدرضا خداشناس , مقایسه عملکرد هیدرولیکی روزنه های دایره ای و مثلثی در جریان متغیرمکانی با کاهش دبی , همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 51. سعیدرضا خداشناس , اصلاح دریچه خودکار هیدرولیکی فلپ و ارائه ی مدل هیدرولیکی و روش طراحی دریچه اصلاح شده , هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 52. سعیدرضا خداشناس , مقایسه عملکرد هیدرولیکی روزنه های مربعی و مثلثی در جریان متغیر مکانی با کاهش دبی , اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 53. سعیدرضا خداشناس , مقایسه مدل کلاسیک دریچه خودکار هیدرولیکی ولاگتر با مدل اصلاح شده ی آن تحت شرایط آزمایشگاهی , چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 54. علی ربیعی مقدم , سعیدرضا خداشناس , محمدرضا اکبرزاده , علی نقی ضیائی , مقایسه و ارزیابی هیدرولیک جریان در دریچه های خودکار فلپ کلاسیک و فلپ اصلاح شده در شرایط جریان آزاد , اولین همایش ملی آبیاری و بهره¬وری آب , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 55. نیلوفر یاراحمدی , سعیدرضا خداشناس , مقایسه آنالیز دو بعدی و سه بعدی تراوش از سدهای خاکی با استفاده از نرم‏افزارهای SEEP/3D SEEP/W , ششمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 56. سعیدرضا خداشناس , بررسی عدم قطعیت حجم رسوب مخازن سدها مطالعه موردی سد دوستی , هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 57. رضا بدیع زادگان , کاظم اسماعیلی , سعیدرضا خداشناس , پیش بینی توزیع سرعت در پرش هیدرولیکی روی بستر موج دار سینوسی به SVM روش , نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 58. ارمین بوستانی , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی , بررسی روشهای یافتن مقطع پایدار براثر تنش موضعی در کانال مرکب , نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 59. حمیدرضا رحیمی , سعیدرضا خداشناس , معرفی بسترهای نفوذپذیر در راستای کنترل سیلاب شهری و کاهش آلاینده های زیست محیطی , سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 60. سعیدرضا خداشناس , معرفی تراورتن به عنوان بستر نفوذپذیر در راستای کنترل سیلاب شهری , اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 61. منصوره آتشی , سعیدرضا خداشناس , کامران داوری , بررسی میزان وابستگی آب شرب زونهای شهر مشهد به سد دوستی با شبیه¬سازی تخصیص منابع آب سطحی و زیر¬زمینی , اولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 62. معصومه یگانه بزایه , سعیدرضا خداشناس , بررسی اثراندازه ذره رسوبی برضریب زبری مانینگ , اولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 63. قاسم پناهی , سعیدرضا خداشناس , ارزیابی تاثیر عمل آوری و نمک های مختلف بر مقاومت فشاری تک محوری خاکهای ریزدانه , اولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 64. سعیدرضا خداشناس , بررسی کاربرد توابع پیش پردازش شبکه های عصبی Matlab در تعیین تنش برشی در کانالهای باز , اولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 65. محسن قنواتی , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی , بررسی و مقایسه نرم افزارهای HEC-RAS4 ، BRI-STARS ، SSIIM در تعیین عمق آبشستگی , پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 66. کمال الدین صابری , سعیدرضا خداشناس , تخمین تنش برشی در کانالهای ذوزنقه ای با استفاده از شبکه های عصبی , سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 67. مهسا نوری , سعیدرضا خداشناس , حجت رضایی پژند , علی نقی ضیائی , الگوهای جدید چند متغیره برای برآورد دبی اوج ناشی ازشکست سدهای خاکی , International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development 18 &19 December 2013, Tabriz , Iran , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 68. مهسا نوری , سعیدرضا خداشناس , حجت رضایی پژند , علی نقی ضیائی , برآورد عرض متوسط شکست سدهای خاکی در دو حالت پدیده ایجاد لوله و روگذری با الگوهای آماری چند متغیره , International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development 18 &19 December 2013, Tabriz , Iran , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 69. آرزو حسیبی , سعیدرضا خداشناس , علیرضا فریدحسینی , بررسی مدلهای آبشستگی لوله های بستری وارائه مدل آماری جدید , ششمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 70. رضا معارفدوست , سعیدرضا خداشناس , مطالعه پتانسیل خودپالایی جریان روی تلماسه در یک کانال مستطیلی روباز , اولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 71. ارمین بوستانی , حسن گلمایی , سعیدرضا خداشناس , حسین انصاری , محاسبه اثر بار مقطعی برپارامترهای تغییرشکل لوله فولادی در خط انتقال آب شهری , اولین همایش ملی سازه های آبی و آبیاری » , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 72. فاطمه عطارزاده , سعیدرضا خداشناس , علی نقی ضیائی , مقایسه مدل مقیاس زیر‌شبکه اسماگورینسکی-لیلی در روش شبیه سازی گردابه‌های بزرگ (LES) با مدل‌های RANS برای شبیه‌سازی جریان بر روی سرریز جانبی کنگره‌ای , کنفرانس ملی روشهای عددی در مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 73. فاطمه عطارزاده , سعیدرضا خداشناس , علی نقی ضیائی , ارائه معادله دبی اشل ساده برای سرریزهای جانبی کنگرهای با زوایا مختلف در یک بازشدگی - ثابت , سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 74. مهسا نوری , سعیدرضا خداشناس , علی نقی ضیائی , حجت رضایی پژند , مدل سازی شکست سد خاکی و روندیابی سیلاب ناشی از آن با استفاده از مدلهای Breach , Hecras , پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 75. مهسا نوری , سعیدرضا خداشناس , علی نقی ضیائی , حجت رضایی پژند , پیشبینی پارامترهای شکست سد خاکی و پهنه بندی سیلاب ناشی از آن با استفاده از مدلهای BREACH GUI ، HEC-RAS و Arc Map )مطالعه موردی سد تبارکآباد( , همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاورهای نوین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 76. مهسا نوری , سعیدرضا خداشناس , علی نقی ضیائی , حجت رضایی پژند , کاربرد توابع چنذ متغیره در تخمین پارامترهای شکست سذهای خاکی , همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاورهای نوین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 77. سعیدرضا خداشناس , حمید کیان مهر , بررسی هیدرولیک کانالهای پیش ساخته بتنی و بهینه یابی مقاطع آنها , اولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 78. فاطمه عطارزاده , سعیدرضا خداشناس , حل عددی معادلات حاکم بر جریان غیر دائمی به کمک چهار الگوی تفاضل محدود و بررسی حساسیت جریان نسبت به پارامتر های هیدرولیکی مختلف , اولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 79. مریم یزدان پرست , ابوالفضل مساعدی , سعیدرضا خداشناس , علی گل کاریان , محمدحسین محمودی قرائی , بررسی وضعیت رسوب‌گذاری در مخزن سد کارده طی یک دوره 7 ساله , یازدهیمن همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 80. مریم یزدان پرست , ابوالفضل مساعدی , سعیدرضا خداشناس , علی گل کاریان , تاثیر رسوب‌گذاری بر تبخیر از دریاچه سد کارده , ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 81. سعیدرضا خداشناس , جواد عزیزی , بررسی تغییراقلیم برشدت سیلاب شهری (مطالعه موردی :سه منطقه :اروپا،آمریکاوآسیا ) , دومین کنفرانس سالانه پژوهشهای معماری ، شهرسازی و مدیریت شهری , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 82. فاطمه سادات مدنی , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی , ارائه و بررسی عملکرد هیدرولیکی طرح نوین آبگیر کفی تحت اثر تغییر شیب میله ها , اولین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 83. آیلین قرنجیک , سعیدرضا خداشناس , محمدرضا اکبرزاده , معرفی و ارزیابی عملکرد هیدرولیکی طرح نوین آبگیر کفی در اثر کاهش عرض , اولین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 84. عاطفه ارفع فتح اله خانی , سعیدرضا خداشناس , ابوالفضل مساعدی , بررسی عملکرد سیستم اجرا شده پخش سیلاب شاندیز در تغذیه مصنوعی و کنترل سیلاب , پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹