1. بابک تقدیسی , کاظم اسماعیلی , سعیدرضا خداشناس , بررسی تاثیر افزودن مواد مکمل مقاومتی به خاکهای گچی برای پوشش کانالهای انتقال آب , علوم و مهندسی آبیاری , دوره ( ۴۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱, صفحه ۱۸۱-۱۹۴
 2. بابک تقدیسی , کاظم اسماعیلی , سعیدرضا خداشناس , بررسی تاثیر سرعت و زاویه برخورد جت آب صفحه ای بر ملاتهای پوششی خاکی با میکرو سلیس در مجاری انتقال آب , تحقیقات آب و خاک ایران , دوره ( ۴۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱, صفحه ۱۰۱-۱۱۰
 3. سید حسین رجائی , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی , تحلیل آزمایشگاهی تلفات انرژی در سرریزهای پلکانی گابیونی در شرایط بدون رسوب و با رسوبگذاری در بالادست سازه , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰, صفحه ۹۰۰-۹۱۰
 4. حسین شریعتی , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی , بررسی عوامل موثر بر آبگذری جریان از آبگیر کفی با محیط متخلخل در شرایط آب زلال , تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۱۷-۳۰
 5. گلاره فراهی , سعیدرضا خداشناس , امین علیزاده , علی نقی ضیائی , کاربرد روش تسریع به منظور بهبود همگرایی حلگرهای غیرخطی در حل معادله ریچاردز به روش حجم محدود , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸, صفحه ۵۱۷-۵۲۷
 6. قاسم پناهی , سعیدرضا خداشناس , بررسی راهکارهای افزایش پایداری شیب-های خاکی در کانال های آبیاری , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۴۲۴-۴۳۴
 7. سید حسین رجائی , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی , بررسی آزمایشگاهی افت انرژی در سرریزهای پلکانی گابیونی کوتاه و مقایسه آن با سرریزهای صلب , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴, صفحه ۱۸۱-۱۹۱
 8. قاسم پناهی , سعیدرضا خداشناس , علیرضا فریدحسینی , ارزیابی روش های برآورد جریان زیست محیطی در رودخانه ها , آب و توسعه پایدار , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴, صفحه ۷۳-۸۰
 9. میلاد خواستار بروجنی , سعیدرضا خداشناس , حسین صمدی بروجنی , الهام طاهریان , بررسی تأثیر سیلاب ها و آبگیری سد کارون 4 بر تغییرات (ریخت شناسی رودخانه ارمند در ده سال اخیر (94-1384) , هیدرولیک , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۴۳-۵۷
 10. مریم یزدان پرست , ابوالفضل مساعدی , سعیدرضا خداشناس , علی گل کاریان , محمدحسین محمودی قرائی , ارزیابی آلودگی به عناصر سنگین و رابطه آن با دانه‌بندی رسوبات مخزن دریاچه سد کارده , اکو هیدرولوژی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۲۸۷-۲۹۹
 11. احسان عظیمی قالی باف , سعیدرضا خداشناس , الهام قربانی , روش های پیش بینی تولید سولفید در شبکه های جمع آوری فاضلاب , آب و توسعه پایدار , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۶۳-۷۲
 12. مهدی دستورانی , کاظم اسماعیلی , سعیدرضا خداشناس , بررسی اثر زاویه برخورد جت مستطیلی به پرش هیدرولیکی , پژوهش های حفاظت آب و خاک , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸
 13. سبحان مرادی , کاظم اسماعیلی , محمدرضا اکبرزاده , سعیدرضا خداشناس , بررسی تاثیر پیگیبک لاین بر آبشستگی موضعی زیر خطوط لوله افقی , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۳۴۹-۳۶۳
 14. اشکان آل بویه , کاظم اسماعیلی , سعیدرضا خداشناس , مدل سازی تجربی تأثیر شرایط غیردائمی جریان بر رفتار بستر فرسایش پذیر , پژوهش آب ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۴۳-۱۵۲
 15. بابک مهرآوران , حسین انصاری , علی اصغر بهشتی , سعیدرضا خداشناس , بررسی کاهش آلودگی های متابولیتی ناشی از جلبکهای سبز-آبی با فرآیندهای امواج فراصوت، ایرلیفت و فیلتراسیون، مطالعه موردی : سد کارده , منابع آب و توسعه , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۱-۹
 16. حسین شریعتی , سعیدرضا خداشناس , بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سرریزهای لبه تیز سهموی , دانش آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۵۷-۶۷
 17. احسان عظیمی قالی باف , سعیدرضا خداشناس , الهام قربانی , کیوان صائب , روش‏ های کنترل تولید و انتشار سولفید هیدروژن در شبکه ‏های جمع آوری فاضلاب , آب و توسعه پایدار , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۴۳-۵۰
 18. علی اصغر قدیمی , سعیدرضا خداشناس , محمدرضا اکبرزاده , بیژن قهرمان , منشأیابی رسوبات ورودی به دریاچه سدهابا استفاده از عناصر شیمیایی (مطالعه موردی : رودخانه قلجق در استان خراسان شمالی) , سد و نیروگاه برق آبی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۲۰-۳۱
 19. محمدرضا اکبرزاده , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی , مدل سازی رواناب حوضه آبخیز اترک با استفاده از الگوریتم SUFI-2 مدل SWAT , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۶۷۸-۶۹۰
 20. ارمین بوستانی , سعیدرضا خداشناس , بررسی روش نشت یابی در شبکه آب برمبنای رابطه فشار- نشت (ارائه کد بهینه یابی مکان یابی نشت) , آب و توسعه پایدار , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۵۹-۶۶
 21. سعیدرضا خداشناس , رضا معارفدوست , محبوبه قاسمی , مطالعه پتانسیل خودپالایی جریان روی تلماسه در یک کانال مستطیلی روباز , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۵۳۲-۵۳۹
 22. محمد محمدمیرزایی قالی باف , سعیدرضا خداشناس , محمد هادی داودی , کامران داوری , مدیریت آب سدهای زیرزمینی بر پایه شبیه سازی عددی (مطالعه موردی : سد زیر زمینی راور کرمان) , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۳۸۱-۳۸۹
 23. مهسا نوری , سعیدرضا خداشناس , حجت رضایی پژند , برآورد دبی اوج ناشی از شکست سدهای خاکی بر اساس الگوهای آماری چندمتغیره , آب و خاک , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۳۹۳-۴۰۵
 24. زهره آبشناسان , سعیدرضا خداشناس , امین علیزاده , کامران داوری , مرتضی اکبری , تعیین مکان مناسب جهت جمع اوری رواناب باران در یک حوضه (مطالعه موردی: حوضه ابخیز دوآبی کلات) , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۸۲-۹۶
 25. حسین شریعتی , سعیدرضا خداشناس , بررسی روش‌های کنترل آبشستگی موضعی اطراف پایه پل , آب و توسعه پایدار , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۴۳-۵۲
 26. حامد زاهدی خامنه , سعیدرضا خداشناس , محمدرضا اکبرزاده , کاظم اسماعیلی , تأثیر افزایش طول مؤثر بر مشخصات هیدرولیکی و ضریب تخلیه سرریز جانبی , مهندسی عمران فردوسی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۲۵-۳۸
 27. رضا رستمی جونقانی , علی نقی ضیائی , کاظم اسماعیلی , حسین انصاری , سعیدرضا خداشناس , مطالعه اثر جریان رودخانه بر آبگیری زیرسطحی بدون دیوار آب‌بند انتهایی از بستر رودخانه‌های آبرفتی , پژوهش آب ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۸۷-۹۶
 28. اشکان آل بویه , کاظم اسماعیلی , سعیدرضا خداشناس , مقایسه اثر الگوی جریان ورودی و شیب آبراهه بر انتقال رسوب بستر در شرایط آزمایشگاهی , آب و خاک , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۲۸۶-۲۹۵
 29. ندا یوسفی , سعیدرضا خداشناس , حجت رضایی پژند , علی اصغر بهشتی , برآورد عرض کانال پایدار با استفاده از روابط ارائه شده براساس الگوهای آماری چند متغیره , آب و خاک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱۲۷۰-۱۲۸۰
 30. علیرضا غیثی , علی نقی ضیائی , سعیدرضا خداشناس , بررسی آسیب ناپذیری شبکه های توزیع آب با درجه های خرابی مختلف , آب و خاک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸, صفحه ۶۶۹-۶۷۹
 31. رامین منصوری , کاظم اسماعیلی , علی نقی ضیائی , حسین انصاری , سعیدرضا خداشناس , بررسی تاثیر مقدار جریان رودخانه بر آبگیری زیر سطحی با محیط متخلخل در رودخانه های فصلی , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۱۲۰۰-۱۲۱۴
 32. رضا رستمی جونقانی , کاظم اسماعیلی , علی نقی ضیائی , حسین انصاری , سعیدرضا خداشناس , بررسی تاثیر محیط متخلخل بر انحراف آب در آبگیر زیر سطحی رودخانه با دیوار آب بند , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸, صفحه ۱۰۳۲-۱۰۴۱
 33. محمد تاج بخش , سعیدرضا خداشناس , بازنگری شبکه زهکشی رواناب سطحی با استفاده از شبیه سازی و کاربرد حوضچه های تأخیری (مطالعه موردی: حوضه آبریز اقبال شرقی، مشهد) , دانش آب و خاک , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱, صفحه ۱۰۹-۱۲۳
 34. گلاره فراهی , سعیدرضا خداشناس , امین علیزاده , برآورد رسوب حوزه های آبخیز شمال استان خراسان با استفاده از مدل رگرسیون فازی , آبخیزداری ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱۱-۲۴
 35. حسین شریعتی , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی , بررسی آزمایشگاهی عملکرد توام طوق و شکاف بر میزان آبشستگی موضعی در پایه پل , مهندسی عمران فردوسی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۸۵-۹۶
 36. نجمه خلیلی , سعیدرضا خداشناس , کامران داوری , محمد موسوی بایگی , پیش بینی بارش روزانه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد , پژوهش های آبخیزداری , دوره ( ۸۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱, صفحه ۷-۱۵
 37. سیدمحمد کالوندی , سعیدرضا خداشناس , بیژن قهرمان , رمضان طهماسبی , آرمین بوستانی , آنالیز روش های مختلف منحنی سنجه در برآورد رسوب ورودی به سدها , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷, صفحه ۱۰-۲۰
 38. سعیدرضا خداشناس , حامد سرکرده , مرتضی ماروسی , خداداد صفوی , مطالعه آزمایشگاهی پدیده جریان گردابی در سر ریزهای روزنه ای (مطالعه موردی: مدل سد کارون 3) , تحقیقات منابع آب ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵, صفحه ۸۳-۸۷
 39. حسین شریعتی , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی , بررسی عملکرد طوق و شکاف در آبشستگی پل , هیدرولیک , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۱-۱۱
 40. بنیامین نقوی , محمود فغفور مغربی , کاظم اسماعیلی , سعیدرضا خداشناس , فاطمه کورش وحید , مقایسه آبگذری آبگیر کفی با محیط متخلخل در جریان زلال و رسوبدار , آب و خاک , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸, صفحه ۱۲۲-۱۲۵
 41. بنیامین نقوی , سعیدرضا خداشناس , محمود فغفور مغربی , کاظم اسماعیلی , فاطمه کورش وحید , مطالعه آزمایشگاهی میزان آبگذری سیستم آبگیری از کف با استفاده از محیط متخلخل تحت اثر جریان رسوبدار , آب و خاک , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵, صفحه ۱۱۵-۱۲۶
 42. مصطفی خیامی , شهناز دانش , سعیدرضا خداشناس , کامران داوری , شبیه سازی شرایط کیفی مخازن سدها(مطالعه موردی – مخزن سد طرق) , آب و خاک , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲, صفحه ۱۷-۲۹
 43. ابوذر حاتمی یزد , بیژن قهرمان , سعیدرضا خداشناس , توزیع الگوهای توزیع زمانی بارش و ناحیه بندی آن در ایران , آبخیزداری ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۱, صفحه ۶۶-۶۸
 44. سعیدرضا خداشناس , بیژن قهرمان , کامران داوری , حسن ناظریان , ارائه مدل رگرسیونی چند متغیره برآورد رسوب در حوضه های شمال استان خراسان , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸, صفحه ۱۵۰-۱۶۱
 45. سعیدرضا خداشناس , کاربرد مد لهای نفوذ رودخانه ای برای شبیه سازی نفوذ آب در حوضچه های کنترل سیلاب شهری , آب و فاضلاب , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶, صفحه ۶۶-۷۰
 46. طلا یزدان پناه , سعیدرضا خداشناس , کامران داوری , بیژن قهرمان , مدیریت منابع آب حوضه آبریز با استفاده از مدل WEAP(مطالعه موردی حوضه ازغند) , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۲, صفحه ۲۱۳-۲۲۱
 47. نجمه خلیلی , سعیدرضا خداشناس , کامران داوری , محمد موسوی بایگی , پیش بینی بارش ماهانه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۱, صفحه ۸۹-۱۰۰
 48. سعید راستگوشهرستانی , بیژن قهرمان , سیدحسین ثنائی نژاد , کامران داوری , سعیدرضا خداشناس , برآورد فرسایش و رسوب حوضه آبخیز تنگ کنشت با مدل های تجربی MPSIAC و EPM به کمک GIS , علوم آب و خاک , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲